• AMF Biuro Prawne - Upadłość konsumencka | Warszawa, ul. Warszawska 100
  • Telefon 730 177 720
Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – podstawowe informacje

Upadłość konsumencka przewidziana jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a ich sytuacja materialna nie pozwala na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Procedurę upadłościową należy rozpocząć od złożenia wniosku przez osobę, która jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Natomiast przepis art. 124 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

Upadłość konsumencka Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej wraz z kompletem dokumentów składa się w biurze podawczym właściwego sądu lub przesyła pocztą na adres sądu. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć w sądzie dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem) albo jego wierzyciel.

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka nowelizacja ustawy z marca 2020

Upadłość konsumencka – nowelizacja ustawy z marca 2020

24 marca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, której przepisy dają szansę na umorzenie zobowiązań szerszemu gronu dłużników oraz usprawniają przebieg postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku

Osoby borykające się z długami, które nie pozwalają na normalne funkcjonowanie, mają szansę na częściowe lub nawet całkowite umorzenie zobowiązań. Możliwość taką daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czym jest i co daje dłużnikowi upadłość konsumencka oraz jak ogłosić bankructwo krok po kroku?